Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

http://www.oecd.org


Základná charakteristika

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládna organizácia zastrešujúca 35 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Predstavuje jedinečné diskusné fórum poskytujúce členským štátom priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti a životného prostredia. Pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských krajín.

Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín, ktoré sa stali zakladajúci členmi OECD (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Taliansko, USA a Veľká Británia). Postupne sa  pridali ďalšie krajiny - Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko, Poľsko a Kórea (1996),  Slovenská republika (2000), Chile, Estónsko, Izrael a Slovinsko (2010), Lotyšsko (2016).

Pôvodne sa OECD zameriavala na svojich členov, v súčasnosti spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.

 

Orgány OECD

Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom OECD. Každú členskú krajinu v nej zastupuje jeden predstaviteľ, pričom samostatného zástupcu má aj Európska únia. Rada OECD sa stretáva pravidelne na úrovni vedúcich Stálych misií a raz ročne na úrovni ministrov (tzv. Ministerská schôdzka Rady OECD), ktorej cieľom je prediskutovať a stanoviť priority pre prácu OECD.

Odborníci z vládnych inštitúcii, podnikateľskej a akademickej sféry členských krajín OECD sa stretávajú na stretnutiach rôznych výborov a pracovných skupín, ktoré sa venujú špecifickým oblastiam. V rámci OECD je činných vyše 200 výborov a pracovných skupín.

Sekretariát OECD predstavuje výkonný orgán OECD. Sídlo má v Paríži. Na jeho čele stojí generálny riaditeľ. Od 1. júna 2006 je ním Angel Gurría (Mexiko).

Pracovnými jazykmi OECD sú angličtina a francúzština.

 

Členstvo SR v OECD

Vláda SR podala oficiálnu žiadosť o členstvo v OECD spolu s ostatnými krajinami V4 vo februári 1994. Uložením ratifikačnej listiny o pristúpení SR k Dohovoru o OECD u depozitára (vláda Francúzskej republiky) sa 14. decembra 2000 SR stala oficiálnym 30. členom OECD.

Z členstva v OECD vyplýva záväzok SR platiť členský príspevok do rozpočtu OECD.

Slovenskú republiku v OECD zastupuje Stála misia SR pri OECD v Paríži na čele s veľvyslankyňou pani Ingrid Brockovou.

Aktivity NBS vo vzťahu k OECD

V nadväznosti na úlohy, postavenie a kompetencie NBS majú význam nasledovné výbory a pracovné skupiny:

  • Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee - EPC), v rámci neho Pracovná skupina pre krátkodobé ekonomické výhľady (Working Party on Short-Term Economic Prospects - STEP)
     
  • Výbor pre ekonomické prehľady (Economic and Development Review Committee - EDRC)
     
  • Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky (Insurance and Private Pensions Committee - IPPC), v rámci toho napr. Pracovná skupina expertov v poisťovníctve (Working Party of Governmental Experts on Insurance) a Pracovná skupina pre súkromné dôchodky (Working Party on Private Pensions)
     
  • Výbor pre finančné trhy (Committee on Financial Markets - CMF), v rámci neho Pracovná skupina pre finančnú štatistiku (Working Party on Financial Statistics)
V kompetenčno-relevantných výboroch OECD prezentuje NBS svoje názory a stanoviská prostredníctvom pravidelne vysielaných zástupcov. NBS aktívne participuje pri príprave a obhajobe Ekonomického prehľadu o SR, ktorý OECD vypracováva s periodicitou 18 mesiacov.

 

Aktualizované: február 2011