Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

 Bank for International Settlement (BIS)

http://www.bis.org

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) je medzinárodná finančná organizácia, ktorá predstavuje najvýznamnejšie centrum medzinárodnej spolupráce centrálnych bánk. Vďaka tomu sa BIS označuje aj ako "banka centrálnych bánk". V súčasnosti je členom BIS 55 centrálnych bánk.

BIS bola založená 17. mája 1930 a je najstaršou medzinárodnou finančnou organizáciou na svete. Jej názov bol odvodený od jej pôvodného účelu - v zmysle Zmluvy z Versailles administrovať všetky finančné operácie spojené s povojnovými reparáciami. Od svojho začiatku však bola miestom, kde sa začala oficiálna spolupráca bánk a finančných inštitúcií. Z dôvodu neutrality bol za hlavné sídlo BIS vybraný Bazilej vo Švajčiarsku, ku ktorému neskôr pribudli ďalšie dve reprezentatívne kancelárie v Hongkongu a v Mexiko City. Po druhej svetovej vojne bola BIS zverená "starostlivosť" o fungovanie bretton-woodského menového systému, ale aj riešenie ďalších závažných kríz, ktoré mali vplyv na svetový finančný vývoj. BIS poskytla núdzovú pomoc centrálnym bankám a finančným inštitúciám, ktorých meny a systémy sa ocitli v problémoch (1931-33 Nemecko a Rakúsko, 1968 Francúzsko,1966-68 Veľká Británia, 1982 Mexiko, 1998 Brazília). Na pôde BIS sa začala aj spolupráca európskych centrálnych bank na príprave a založení Európskeho menového systému a predchodca ECB - Európsky menový inštitút sídlil v BIS až do roku 1994, keď bol oficiálne presťahovaný do Frankfurtu.

Základné imanie BIS je denominované v SDR (Special Drawing Rights - Zvláštne práva čerpania) a predstavuje akciový kapitál upísaný výlučne členskými centrálnymi bankami.

 

Orgány BIS

Rada riaditeľov (Board of Directors) má v súčasnosti 20 oficiálnych členov, z toho guvernéri centrálnych bánk Belgicka, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska a predseda Rady guvernérov FED USA sú členmi ex officio. Podľa Stanov BIS môže byť v Rade riaditeľov najviac 9 členov volených z guvernérov ostatných členských centrálnych bánk. Rada zasadá najmenej 6-krát ročne a schvaľuje správy o administratívnej a finančnej činnosti banky.

Rada riaditeľov delegovala právo na prijímanie rozhodnutí o operatívnych činnostiach banky vrcholovému manažmentu banky, ktorý riadi generálny riaditeľ (General Manager). V roku 2008 bol za generálneho riaditeľa BIS zvolený p. Jaime Caruana, ktorý nastúpi do funkcie 1. apríla 2009. Vrcholový manažment banky pripravuje a prijíma rozhodnutia týkajúce sa obchodných činností a bankových operácií BIS, ako aj politiky banky v oblasti rozpočtu a personálneho obsadenia.

Valné zhromaždenie BIS (General meeting) sa koná vždy po skončení finančného roka BIS (končí sa 31. marca), schvaľuje výročnú správu BIS a nadväzne výšku dividend. 

Guvernéri BIS sa stretávajú na pravidelných dvojmesačných zasadnutiach, ktorých predmetom je monitorovanie globálneho ekonomického a finančného vývoja a diskusie k problémom menovej a finančnej stability, dohľadu nad finančným trhom a riadeniu centrálnych bánk.

 

Činnosť BIS

BIS spolupracuje s viac ako 100 centrálnymi bankami sveta a medzinárodnými finančnými inštitúciami. Prispieva k nej svojimi pravidelnými štatistickými prehľadmi a rôznymi tematickými analýzami, ako aj prostredníctvom činnosti niekoľkých výborov a ďalších odborných fór :

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) predstavuje fórum pre pravidelnú spoluprácu v oblasti bankového dohľadu. BCBS vytvára štandardy pre činnosť obozretného bankového dohľadu a dohliada na ich dodržiavanie s cieľom posilnenia stability medzinárodného bankovníctva.

Výbor pre globálny finančný systém (Committee on the Global Financial System - CGFS) monitoruje podmienky svetového finančného systému a na základe analýz vypracúva strategické odporúčania pre guvernérov centrálnych bánk G 10 zamerané na zlepšenie fungovania finančných trhov a globálneho finančného systému.

Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS) monitoruje a analyzuje vývoj domácich platobných a zúčtovacích systémov a pripravuje návrhy štandardov v tejto oblasti.

Výbor pre trhy (Markets Committee), pôvodne známy ako Výbor pre zlato a devízy, monitoruje činnosť devízových trhov a analyzuje dopady konkrétnych udalostí na ich činnosť, vrátane predpovedania ich možného vývoja.

BIS aktívne prispieva k zdokonaleniu medzinárodnej finančnej architektúry aj spoluprácou s inými odbornými inštitúciami - napr. Fórum finančnej stability (Financial Stability Forum - FSF), Medzinárodná asociácia poisťovateľov vkladov (International Association of Deposit Insurers - IADI) alebo Medzinárodná asociácia dohľadu nad poisťovňami (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) a sama založila Inštitút finančnej stability (Financial Stability Institute - FSI), ktorý napomáha posilňovať finančné systémy a inštitúcie v celosvetovom meradle, najmä pri implementácii pravidiel obozretného podnikania a skvalitňovania bankového dohľadu.

BIS je aj medzinárodným fórom na koordináciu technickej pomoci medzi centrálnymi bankami a zároveň je aj sama poskytovateľom technickej pomoci formou tematicky zameraných vzdelávacích programov.

 

Členstvo NBS v BIS

Národná banka československá (neskôr Štátna banka československá) ako centrálna banka ČSR sa stala členom už pri založení BIS. Po rozdelení ČSFR v roku 1993 sa členský podiel v BIS rozdelil medzi nástupnícke centrálne banky - NBS a ČNB.

Guvernér NBS sa pravidelne zúčastňuje na valnom zhromaždení BIS a riadnych zasadnutiach guvernérov.

Aktualizované: október 2010