Zoznam 2020

2020

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 13/2018 1 1
Štatút Investičného výboru Národnej banky Slovenska zo dňa 13. decembra 2019   2
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 9. januára 2020 č. 1/2020 k manipulácii s utajovanými skutočnosťami v NBS podľa vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností   3
Dodatok č. 40 zo 14. januára 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 2 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 13/2019 3 5
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 21. januára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 15/2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačných systémov Správa identít a prístupov a Infraštruktúra verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk 5 6
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 28. januára 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   7
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 10/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča   7