Zoznam 2020

 

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 13/2018 1 1
Štatút Investičného výboru Národnej banky Slovenska zo dňa 13. decembra 2019 2
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 9. januára 2020 č. 1/2020 k manipulácii s utajovanými skutočnosťami v NBS podľa vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností 3
Dodatok č. 40 zo 14. januára 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 2 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 13/2019 3 5
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 21. januára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 15/2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačných systémov Správa identít a prístupov a Infraštruktúra verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk 5 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 10/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča 7
Úplne znenie č. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 8
Úplne znenie č. 3 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019 9
Úplne znenie č. 4 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 10
Úplne znenie č. 5 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019 10
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 6 11
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 1/2020 k poskytovaniu osobitného finančného vzdelávania 1 12
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 2/2020 k nadmernému obchodovaniu na účte klienta 2 12
Dodatok č. 41 z 3. marca 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 7 13
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 25. februára 2020 o riadení rozvoja služieb informačných technológií v Národnej banke Slovenska 8 13
Pracovná inštrukcia z 13. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 7/2011, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému EXDI 9 13
Dodatok č. 1 z 25. februára 2020 k Štatútu Koordinačného výboru pre oblasť riadenia rozvoja informačných systémov v Národnej banke Slovenska z 5. októbra 2016 13
Pracovná inštrukcia z 24. marca 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 10 14
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 11 14
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 24/2020 z 24. marca 2020, ktorým sa upravujú termíny vyhodnotenia pracovnej výkonnosti za rok 2019, určenia hodnotiacich kritérií a priznania výkonnostného bonusu na rok 2020 a úprava základných miezd zamestnancov Národnej banky Slovenska 14
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. marca 2020 o obstarávaní zákaziek v Národnej banke Slovenska 12 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2020 zo 17. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 24. marca 2020 č. 83/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella 16
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2020 z 28. apríla 2020 určení miery proticyklického kapitálového vankúša 17
Štatút Výboru pre dohľad nad finančným trhom 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 19
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva 20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII 20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika 20
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 3/2020 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 20
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 4/2020 k vykonávaniu finančného sprostredkovania na diaľku 20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020 21
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2020 z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. júna 2020 č. 2/2020 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov 23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 13 24
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 14 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2020 zo 14. júla 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 2020 č. 185/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana 25