Zoznam 2019

názovporadové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu   1
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 1 2
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 2 2
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2019 z 29. januára 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   3
Dodatok č. 37 z 5. februára 2019 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č.87/2006 v znení neskorších dodatkov 3 4
Pracovná inštrukcia z 5. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 10/2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet v Národnej banke Slovenska 4 4
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektmi   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti TELERVIS PLUS a. s.   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 68/2019 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 69/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika   5
Pracovná inštrukcia zo 6. marca 2019, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok TARGET2-SK v Národnej banke Slovenska 5 6
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 6 7
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 2/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)   8
Odporúčanie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 1/2019 k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013   8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2019 o symboloch Národnej banky Slovenska a ich používaní 7 9
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2019 z 30. apríla 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   10
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2019 č. 97/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave   10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 49/2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 8 11
Štatút Výboru pre dohľad nad finančným trhom   11
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   12
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 9. mája 2019 č. 5/2019 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu EÚ a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu EÚ pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   12
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 6/2019 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti   13
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII   14
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika   14
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk   14
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 7/2019 č. 7/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402   14
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 8/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/09 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402   14
Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 1/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   14
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. mája 2019 o prevádzke registra bankových úverov a záruk 9 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   16
Úplné znenie č. 7/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 4. júna 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok systému pre vzdialený prístup 10 17
Pracovná inštrukcia z 30. mája 2019, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia 39/2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM 11 17
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (úplné znenie platné od 29. mája 2019)   18
Pracovná inštrukcia z 19. júna 2019, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému na elektronickú evidenciu dochádzky 12 19
Stanovisko Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   20
Stanovisko Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 3/2019 pre poskytovateľov platobných služieb k poskytovaniu informácií poskytovaných k platobnému účtu na žiadosť vlastníka bytu alebo nebytového priestoru podľa zákona o platobných službách   20
Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP")   20