Zoznam 2018

2018

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 9. januára 2018, ktorou sa mení pracovná inštrukcia č. 26/2013 z 21. mája 2013, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk 1 1
Pracovná inštrukcia z 11. januára 2018, ktorou sa určujú vnútorné pravidlá a postupy pri dodržiavaní akceptovateľnosti zmluvných strán a finančných aktív, určovaní a sledovaní povinných minimálnych rezerv, oceňovaní finančných aktív, vykonávaní opatrení určených na kontrolu rizík v operáciách menovej politiky Eurosystému a operáciách na poskytovanie likvidity v cudzej mene vykonávaných prostredníctvom Národnej banky Slovenska 2 1
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. januára 2018 č. 1/2018 k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Provident Financial, s.r.o.   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 2/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 3/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára   2
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 z 30. januára 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti COFIDIS, a.s.   3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti InDevel, s. r. o.   3
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva   4
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2018 č. 32/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave   4
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. februára 2018 č. 2/2018 k podmienkam na zosúladenie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a ich činnosti so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení účinnom od 13. januára 2018)   5
Pracovná inštrukcia z 2. marca 2018, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 60/2002, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok aplikačného programového systému AlfaBook 3 6
Pracovná inštrukcia z 12. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 4 6
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 5 6
Pracovná inštrukcia z 15. marca 2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Investičné bankovníctvo a finančné obchodovanie Národnej banky Slovenska 6 7
Pracovná inštrukcia z 23. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 7/2012, ktorou sa upravuje postup preberania bankoviek a mincí, overovania ich pravosti a spracovania falšovaných bankoviek a falšovaných mincí v Národnej banke Slovenska 7 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. marca 2018 o prevádzke cestných služobných motorových vozidiel v Národnej banke Slovenska 8 8
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2018 z 10. apríla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   9
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 9 10
Zoznam vlastníkov informačných systémov v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov informačných systémov ECB/ESCB v NBS, zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov v NBS a zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov ECB/ESCB v NBS   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2018 z 24. apríla 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   11
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 21. mája 2018 o spracúvaní osobných údajov Národnou bankou Slovenska 10 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 11 12
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 6/2018 , ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver   13
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie   13
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2018 z 29. mája 2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII   13
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 z 29. mája 2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika   13
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2018 č. 149/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča   13
Dodatok č. 35 z 29. mája 2018 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 12 14
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 30. mája 2018 č. 1/2018 k postupu organizačných útvarov pri manipulácii so zásielkami, registratúrnymi záznamami a spismi I. časť   14
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy   15
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska 13 16
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 12. júna 2018 ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok infraštruktúry na správu mobilných zariadení 14 17
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 19. júna 2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačných systémov Správa identít a prístupov a Infraštruktúra verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk 15 17
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2018 z 3. júla 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   18
Oznámenie Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom spoločnosti TRILA Finance, s. r. o.   18
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2018 č. 181/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968   18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. júla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 16 19
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 17 19
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. júla 2018 č. 1/2018 k politikám a postupom odmeňovania v súvislosti s predajom a poskytovaním produktov a služieb retailového bankovníctva   20
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti FINANC PARTNERS s. r. o   20
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 3. júla 2018 č. 219/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky   20
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov   21
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk   21
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom   22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 267/2018 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave   23
Dodatok č. 36 z 8. októbra 2018 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 18 24
Pracovná inštrukcia z 10. októbra 2018, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok spoločnej infraštruktúry Microsoft SharePoint 19 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2018 z 23. októbra 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona   25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 297/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike   25
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 zo 6. novembra 2018 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019   26
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov   27
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu   27
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015   27
Pracovná inštrukcia z 19. novembra 2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Etický kódex - register osôb 20 28
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK   29
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK   29
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   30
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   30
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 12/2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska   30
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016   30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 5. novembra 2018 o zabezpečení prevádzky záložného technologického pracoviska a zálohového pracoviska Národnej banky Slovenska 21 31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2018 o emisii eurobankoviek a euromincí v Národnej banke Slovenska 22 31
Rozhodnutie guvernéra č. 61/1 zo 16. novembra 2018 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov   31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 23 32
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 24 32
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva   33
Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2018 č. 1/2018 k identifikácii a overeniu identifikácie klienta - fyzickej osoby, bez jej fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu   33
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení neskorších predpisov 25 34
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení neskorších predpisov 26 34
Pracovná inštrukcia z 10. decembra 2018 o vybavovaní podaní finančných spotrebiteľov, iných klientov a spotrebiteľských združení 27 34
Pracovná inštrukcia z 12. decembra 2018 o vysporiadaní obchodov a riadení kolaterálu Národnej banky Slovenska pre účely výkonu menovej politiky 28 34
Registratúrny plán Národnej banky Slovenska na rok 2019 zo dňa 13. decembra 2018   34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov   35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu   35
Úplné znenie č. 15/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS   35
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   36
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov   36
Úplné znenie č. 18/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   36
Úplné znenie č. 19/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov   36
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Fair Credit Slovakia, SE   36
Štatút Výboru pre finančnú gramotnosť Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018   36
Úplné znenie č. 20/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   37