Zoznam 2018

2018

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 9. januára 2018, ktorou sa mení pracovná inštrukcia č. 26/2013 z 21. mája 2013, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk 1 1
Pracovná inštrukcia z 11. januára 2018, ktorou sa určujú vnútorné pravidlá a postupy pri dodržiavaní akceptovateľnosti zmluvných strán a finančných aktív, určovaní a sledovaní povinných minimálnych rezerv, oceňovaní finančných aktív, vykonávaní opatrení určených na kontrolu rizík v operáciách menovej politiky Eurosystému a operáciách na poskytovanie likvidity v cudzej mene vykonávaných prostredníctvom Národnej banky Slovenska 2 1
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. januára 2018 č. 1/2018 k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Provident Financial, s.r.o.   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 2/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 3/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára   2
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 z 30. januára 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti COFIDIS, a.s.   3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti InDevel, s. r. o.   3
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov   4
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva   4
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2018 č. 32/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave   4
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. februára 2018 č. 2/2018 k podmienkam na zosúladenie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a ich činnosti so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení účinnom od 13. januára 2018)   5
Pracovná inštrukcia z 2. marca 2018, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 60/2002, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok aplikačného programového systému AlfaBook 3 6
Pracovná inštrukcia z 12. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 4 6
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 5 6
Pracovná inštrukcia z 15. marca 2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Investičné bankovníctvo a finančné obchodovanie Národnej banky Slovenska 6 7
Pracovná inštrukcia z 23. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 7/2012, ktorou sa upravuje postup preberania bankoviek a mincí, overovania ich pravosti a spracovania falšovaných bankoviek a falšovaných mincí v Národnej banke Slovenska 7 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. marca 2018 o prevádzke cestných služobných motorových vozidiel v Národnej banke Slovenska 8 8
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2018 z 10. apríla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpiso   9
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 9 10
Zoznam vlastníkov informačných systémov v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov informačných systémov ECB/ESCB v NBS, zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov v NBS a zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov ECB/ESCB v NBS   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2018 z 24. apríla 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   11