2019

Vestník NBS čiastka 8/2019 vydaná dňa 5. apríla 2019

Čiastka pre verejnosť 4/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 2/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)

Odporúčanie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 1/2019 k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Vestník NBS čiastka 5/2019 vydaná dňa 5. marca 2019

Čiastka pre verejnosť 3/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektami

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti TELERVIS PLUS a. s.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 68/2019 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 69/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 

Vestník NBS čiastka 3/2019 vydaná dňa 1. februára 2019

Čiastka pre verejnosť 2/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2019 z 29. januára 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

 

 

 

 

Vestník NBS čiastka 1/2019 vydaná dňa 16. januára 2019

Čiastka pre verejnosť 1/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu