Rok 2020

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov (LP/2020/311) 100-000-232-799 05.08.2020  25.08.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (LP/2020/282) 100-000-236-732 16.07.2020 05.08.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (LP/2020/117) 100-000-227-467 20.04.2020 28.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery (LP/2020/81) 100-000-216-394 02.03.2020 03.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie (LP/2020/80) 100-000-216-427 02.03.2020 03.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov (LP/2020/75)
100-000-214-513 21.02.2020
12.03.2020 ukončené