Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov zasielať na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska   udeľuje súhlas (   ) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie  podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.")

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba) sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. a sú uvedené v prílohe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Expert rozvoja IS - Ponuka platná do: 7.3.2017
Odbor informačných technológií, oddelenie rozvoja a podpory informačných systémov

Hlavný inšpektor dohľadu (zastupovanie počas MD a RD do 12/2018) - Ponuka platná do: 28.2.2017
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami, oddelenie dohľadu na mieste nad bankami II.

Hlavný inšpektor dohľadu - Ponuka platná do: 28.2.2017
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami, oddelenie dohľadu na mieste nad bankami II.

Hlavný inšpektor dohľadu - Ponuka platná do: 28.2.2017
Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom