Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov zasielať na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska   udeľuje súhlas (   ) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie  podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.")

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba) sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. a sú uvedené v prílohe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Hlavný inšpektor dohľadu (zastupovanie počas MD a RD do 12/2018) - Ponuka platná do: 31.5.2017
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami, oddelenie dohľadu na mieste nad bankami II.

Kontrolór platidiel - Ponuka platná do: 26.5.2017
Odbor riadenia peňažnej hotovosti, expozitúra Banská Bystrica

Junior Developer – študent IT - brigáda - Ponuka platná do: 28.5.2017
Národná banka Slovenska

Starší portfólio manažér (na zastupovanie počas neplateného voľna do 31. 7. 2018) - Ponuka platná do: 26.5.2017
Odbor bankových obchodov, oddelenie správy devízových aktív

Systémový inžinier IT (na dobu určitú do 31.3.2018) - Ponuka platná do: 1.6.2017
Odbor informačných technológií, oddelenie systémovej a sieťovej infraštruktúry

Hlavný inšpektor dohľadu - Ponuka platná do: 5.6.2017
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami, oddelenie dohľadu na mieste nad bankami I