Bankovky a mince

Aké eurové bankovky a mince sa používajú na Slovensku?

Na Slovenku, tak ako aj v ostatných štátoch eurozóny je v obehu sedem druhov eurových bankoviek s hodnotou 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 eur a osem eurových mincí s hodnotou 2 eurá, 1 euro, 50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent.

Každá eurová bankovka predstavuje jeden architektonický štýl.. Tématicky sú tieto slohy znázornené pomocou architektonických prvkov - okien, brán a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené okná a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej strane bankoviek, symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta.

Národné strany slovenských eurových mincí vybrala Národná banka Slovenska na základe výsledkov celonárodnej ankety v decembri 2004. Víťazom ankety sa stal motív dvojkríža na trojvrší - štátneho znaku Slovenska, ktorý bude na jedno a dvoj eurových minciach. Na 50, 20 a 10 centových minciach bude Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1 centových minciach Kriváň. Autormi návrhov sú Ivan Řehák (dvojkríž na trojvrší), Ján Černaj a Pavel Károly (Bratislavský hrad) a Drahomír Zobek (Kriváň). Na začiatok stránky
Existuje nejaký zákon o eurominciach, koľko najviac musí zo zákona fyzická osoba alebo právnická osoba prijať pri jednej peňažnej platbe v hotovosti?

Podľa § 17a ods. 1 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je v Slovenskej republike pri peňažných platbách v hotovosti zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel v ich nominálnej hodnote. To sa vzťahuje na eurobankovky a euromince všetkých nominálnych hodnôt. Zároveň je potrebné upozorniť, že ak niekto v rozpore s citovaným ustanovením zákona odmietne bez zákonného dôvodu prijatie zákonných platidiel, dopúšťa sa konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 273 Trestného zákona (Ohrozovanie obehu peňazí). 

V zmysle § 17a ods. 2 zákona sú právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej republike pri peňažných platbách vykonaných odo dňa zavedenia eura povinné prijímať zákonné platidlá, a odmietnuť ich prijatie môžu len podľa osobitných predpisov platných v eurozóne a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi, ako aj za podmienok ustanovených zákonom alebo inými osobitnými predpismi.

 V zmysle uvedených európskych a slovenských právnych predpisov môžu fyzické osoby a právnické osoby (okrem NBS a bánk) pri jednej peňažnej platbe v hotovosti odmietnuť len prijatie platných zberateľských euromincí vyrobených z drahých kovov (§ 17a ods. 3 zákona). Okrem toho môžu fyzické osoby a právnické osoby (okrem NBS, bánk, iných vykonávacích inštitúcií pre prevody peňažných prostriedkov a pôšt) pri jednej peňažnej platbe v hotovosti odmietnuť aj prijatie viac ako 50 kusov euromincí [čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01)].

Na začiatok stránky
Je možné obmedziť prijímanie eurových bankoviek nominálnej hodnoty 500 euro?
Platná právna úprava či už v slovenskom právnom poriadku (zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov) alebo v osobitných pravidlách platných v eurozóne pre eurobankovky a euromince, neumožňuje podnikateľom odmietnuť prijatie eurovej hotovosti z dôvodu napr. vysokej nominálnej hodnoty eurobankovky. Pre prijímanie eurovej hotovosti platí iba právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí; to neplatí pre Národná banku Slovenska a banky. Pre ostatné subjekty využívajúce pri platbe hotovosť platí povinnosť prijímať zákonné platidlá bez obmedzenia. Na začiatok stránky
Výmena poškodených bankoviek

NBS vymieňa bezplatne všetky poškodené, avšak kompletné bankovky euromeny ako na svojom ústredí v Bratislave, tak aj na svojich expozitúrach. V prípade požiadavky na výmenu nekompletnej bankovky je potrebné, aby bola k dispozícii na výmenu väčšia časť bankovky. Podľa veľkosti zvyšku bankovky bude vyplatená náhrada. Informáciu o umiestnení expozitúry a jej otváracích hodinách nájdete tu.

Na začiatok stránky
Je možné vymeniť v NBS bankovky bývalej československej meny?

Výmena neokolkovaných ani okolkovaných československých bankoviek za platné eurové bankovky už v súčasnosti nie je možná, nakoľko už uplynula lehota určená na ich výmenu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad zákon NR SR č. 26/1993 Z.z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona, nariadenie vlády SR č. 27/1993 Z.z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu). Posledná okolkovaná federálna bankovka v hodnote 500 Kčs prestala na našom území platiť 10. januára 1994 a jej výmena bola možná do 31. marca 1994. Potom však úplne zanikla možnosť výmeny ako zo slovenskej, tak aj českej strany, keďže ide o bankovky definitívne zaniknutého štátu.

Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie