Upozornenia dohliadacích orgánov iných štátov EHP

VEREJNÉ UPOZORNENIA - PUBLIC WARNINGS

Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), ktorý sa zriadil k  1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej Únie. Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre užívateľov v oblasti finančných služieb. Národná banka Slovenska je členom a podieľa sa na rozhodovaní štyroch novo zriadených európskych orgánov:

Európsky výbor pre systémové riziká  (ESRB) vznikol 16. decembra 2010 so sídlom vo Frankfurte, Nemecko. Poslaním ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v EÚ, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Londýne, Veľká Británia, ako právny nástupca Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEBS-u.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom vo Frankfurte, Nemecko, ako právny nástupca Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými fondmi (CEIOPS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEIOPS-u.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Paríži, Francúzsko, ako právny nástupca Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CESR-u.

Základom novej štruktúry sa stalo rozlišovanie výkonu dohľadu na makroprudenciálnej úrovni (ESRB) a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií (EBA, ESMA, EIOPA) a úplná harmonizácia v oblasti regulácie podnikania subjektov finančného trhu.

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojej webovej stránke verejné upozornenia vydávané európskymi orgánmi s  cieľom informovať verejnosť  o  finančných aktivitách účastníkov finančného trhu vykonávajúcich činnosti v Európskej únii.

UPOZORNENIE PRE INVESTOROV

Nástrahy online investovania

ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) varuje retailových investorov pred nástrahami online investovania

Bližšie informácie je možné nájsť v nasledovnom dokumente:
http://www.esma.europa.eu/system/files/investor_warning_-_sk.pdf

Obchodovanie s devízami (forex)

ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)

  • varuje investorov pred obchodovaním s neoprávnenými spoločnosťami ponúkajúcimi devízové investície a
  • upozorňuje retailových investorov na hlavné riziká spojené s devízovými obchodmi

Bližšie informácie je možné nájsť v nasledovnom dokumente
http://www.esma.europa.eu/system/files/2011-412_sk.pdf 

Tabuľka „Verejné upozornenie - Public Warnings" uvádza názov a sídlo spoločnosti, krajinu zasielajúcu upozornenie (t.j. krajinu, v ktorej subjekt vykonáva nepovolenú činnosť), dôvod upozornenia a kontaktné adresy kde je možné získať o jednotlivých subjektoch a ich činnosti podrobnejšie informácie. Národná banka Slovenska považuje za potrebné upozorniť, že subjekty vykonávajúce svoju činnosť bez povolenia na území jednej krajiny môžu mať povolenie na ich výkon v inej krajine.

Tabuľka „Verejné upozornenie - Public Warnings" je priebežne aktualizovaná tak, ako sú Národnej banke Slovenska poskytované informácie prostredníctvom sekretariátu CESR-Pol.