Hodnotenie dohľadom

V tejto časti Národná banka Slovenska zverejňuje všeobecné kritériá a metodiku používané a v procese hodnotenia dohľadom (SREP) v zmysle článku 124 smernice 2006/48/EC.

Dokument CEBS-u “Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process” Aplikácia procesu posúdenia dohľadom v rámci Piliera II predstavuje rámec pre účely zverejňovania informácií o dohľade. Proces hodnotenia dohľadom (SREP) je jedna zo zložiek širšieho rámca výkonu dohľadu, ďalšími zložkami sú Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu (ICAAP), Interná organizácia a riadenie (IG), hodnotenie rizikového profilu (RAS), dialóg a nápravné opatrenia.

Pre účely zverejňovania o dohľade boli stanovené nasledujúce základné súčasti dohliadacích aktivít, ktoré vytvárajú SREP. Sú spoločné pre všetky orgány dohľadu: i) Rozsah aplikácie SREP (vrátane proporcionality), ii) Individuálne hodnotenie rizík, iii) kontrola a hodnotenie ICAAP, iv) Celkové hodnotenie a nápravné opatrenia. Tabuľky hodnotenia dohľadom zverejňujú relevantné časti CEBS postupov pre každú zo štyroch kategórií.

Táto časť poskytuje taktiež prístup k výsledkom hodnotení dohliadok iných členských štátov prostredníctvom tohto linku.

Aktualizácia: marec 2010