Politika obozretnosti na makroúrovni


Aktuálne nastavenie kapitálových vankúšov

Vankúš na zachovanie kapitálu 2,5 %
Proticyklický kapitálový vankúš 0 %
Vankúš pre O-SII 1 % - 2%
Vankúš na krytie systémového rizika 1 %
   

Aktuálne nastavenie nástrojov v oblasti poskytovania úverov domácnostiam

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov

 

Dôležité termíny

IV. 2017 rozhodnutie BR NBS k politike obozretnosti na makroúrovni
V. 2017 rozhodnutie BR NBS o kapitálových vankúšoch pre systémovo významné banky
V. 2017 zverejnenie Správy o finančnej stabilite k máju 2017
VII. 2017 rozhodnutie BR NBS k politike obozretnosti na makroúrovni
X. 2017 rozhodnutie BR NBS k politike obozretnosti na makroúrovni
XI. 2017 zverejnenie Správy o finančnej stabilite k novembru 2017

Jednou z odpovedí na globálnu finančnú krízu bol aj vznik politiky obozretnosti na makroúrovni. Na rozdiel od dovtedajšieho chápania dohľadu zameraného na stabilitu jednotlivých finančných inštitúcií, politika obozretnosti na makroúrovni sa zameriava na stabilitu finančného systému ako celku. Tento cieľ sa politika snaží dosiahnuť najmä:

  • vytváraním dodatočných rezerv na krytie rizík v dobrých časoch, ktoré sa použijú v čase krízy na pokrytie strát, čím sa zmierni jej dopad,
  • zmierňovaním rizík plynúcich z nadmerného rastu úverov a časového nesúladu aktív a pasív
  • znižovaním morálneho hazardu, najmä zo systémovo významných inštitúcií

Na Slovensku vykonáva politiku obozretnosti na makroúrovni Národná banka Slovenska a spoluzodpovednosť má aj Európska centrálna banka v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu.

Bližšie informácie ohľadom politiky obozretnosti na makroúrovni sú dostupné v odpovediach na najčastejšie otázky.

Aktuality

Archív aktualít