Stanovisko Národnej banky Slovenska k preukazovaniu dôveryhodnosti niektorých osôb v oblasti finančného trhu po nadobudnutí účinnosti nového zákona o registri trestov

Dňa 1. 1. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri trestov“), ktorý okrem iného obsahuje novú úpravu vydávania odpisov z registra trestov. V zmysle § 13 ods. 3 citovaného predpisu, odpis z registra trestov (ďalej len „odpis“) vydá Generálna prokuratúra len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov. Podľa § 14 ods. 3 písm. f) zákona o registri trestov je pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti oprávneným orgánom i Národná banka Slovenska ďalej len „NBS“) a to na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu.

Na základe uvedenej novej právnej úpravy o vydanie odpisu už nemôže požiadať osoba, ktorej sa odpis týka, tak ako tomu bolo do 31. 12. 2007. Niektoré všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce podnikanie na finančnom trhu však na účely preukázania bezúhonnosti resp. dôveryhodnosti (ďalej len „dôveryhodnosť“) fyzických osôb navrhovaných za členov orgánov spoločností a niektorých zamestnancov ako i sprostredkovateľov finančných služieb naďalej vyžadujú predloženie odpisu z registra trestov*. NBS preto v záujme zabezpečenia jednotného postupu subjektov finančného trhu a právnej istoty vydáva toto stanovisko, ktorým sa určuje druh verejnej listiny vyžadovanej na preukazovanie dôveryhodnosti jednotlivých kategórii osôb dotknutých novou právnou úpravou.

1. Osoby, ktorých dôveryhodnosť sa preukazuje priamo NBS

Dôveryhodnosť tejto kategórie osôb sa preukazuje odpisom z registra trestov. Osoba podávajúca žiadosť, prílohou ktorej má byť doklad preukazujúci dôveryhodnosť zároveň NBS požiada, aby v zmysle § 14 ods. 3 písm. f) zákona o registri trestov vyžiadala od Generálnej prokuratúry odpis týkajúci sa osoby, ktorej dôveryhodnosť má byť preukázaná. Osoba podávajúca žiadosť zároveň v žiadosti uvedie všetky údaje o osobe, ktorej sa odpis týka podľa § 10 ods. 4 zákona o registri trestov. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie tejto osoby, meno, priezvisko a rodné priezvisko jej rodičov. Dňom doručenia odpisu do NBS sa bude požiadavka preukázania dôveryhodnosti považovať za splnenú.

2. Osoby, ktorých dôveryhodnosť sa priamo nepreukazuje NBS a zapisujú sa do registra vedeného NBS

Za súčasného právneho stavu NBS nebude požadovať, aby mal navrhovateľ na zápis do príslušného registra vedeného NBS preukázané splnenie podmienky dôveryhodnosti predložením odpisu z registra trestov. Na tento účel bude postačovať výpis z registra trestov.

3. Osoby, ktorých dôveryhodnosť sa priamo nepreukazuje NBS a nezapisujú sa do registra vedeného NBS, avšak musia spĺňať podmienku dôveryhodnosti

Na preukázanie dôveryhodnosti tejto kategórie osôb bude za súčasného právneho stavu postačovať predloženie výpisu z registra trestov.

_____________________

*) Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 12 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. a) bod 1. zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) bod 1. zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.