Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Európsky orgán pre bankovníctvo vznikol na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010 a je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu.

Európsky orgán pre bankovníctvo vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Londýne, Veľká Británia, ako právny nástupca Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEBS-u.

Úlohou EBA je:

  • poskytovať stanoviská pre inštitúcie EÚ a vypracúvať usmernenia, odporúčania a návrhy regulačných a vykonávacích technických predpisov,
  • prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ, najmä predchádzaním regulačnej arbitráži, zbližovaním praxe pri výkone dohľadu nad finančným trhom, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách,
  • skvalitňovať spoluprácu dohľadov, delegovanie úloh, fungovanie kolégií orgánov dohľadu, organizovať vzájomné hodnotenia orgánov dohľadu,
  • spolupracovať s ESRB, analyzovať vývoj na trhu vo svojej pôsobnosti,
  • zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov, posilňovať transparentnosť a zverejňovať informácie.

Rozhodovacím orgánom EBA je rada orgánov dohľadu, ktorej členmi sú vysokí predstavitelia orgánov dohľadu nad úverovými inštitúciami členských krajín EÚ, nehlasujúci predseda EBA a nehlasujúci zástupcovia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, ESRB, EIOPA a ESMA.

Predsedom EBA je Andrea Enria (Taliansko), výkonným riaditeľom Adam Farkas (Maďarsko). Členmi Riadiacej rady sú Martin Andersson (Švédsko), Sabine Lautenschlager (Nemecko), Daniele Nouy (Francúzsko), David Rozumek (ČR), Karoly Szasz (Maďarsko) a Jukka Vesala (Fínsko).

Web stránka EBA: www.eba.europa.eu