Uplatnenie výnimky z dôvodu vedľajšej činnosti – Ancillary activity exemption v zmysle článku 2 ods. 1 písm. j) MiFID II

Účastníci trhu, ktorých obchodovanie na vlastný účet alebo poskytovanie investičných služieb v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót a ich derivátov v Únii, predstavuje  činnosť vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti  a  majú v úmysle  uplatniť si výnimku v zmysle článku 2 ods. 1 písm. j) (i) alebo (ii)  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), ktorý bol transponovaný do § 54 ods. 3 písm. g) ZoCP, teda osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) ZoCP klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona, každoročne oznamujú NBS, že nepotrebujú povolenie podľa § 54 ods. 2 ZoCP.

NBS môže oznamovateľa požiadať, aby zdôvodnil,  na základe čoho považuje svoju činnosť za vedľajšiu činnosť k svojej hlavnej činnosti a aby zdokumentoval svoj názor,  že jeho činnosť v oblasti obchodovania s komoditnými derivátmi a emisnými kvótami je vedľajšia k jeho hlavnej činnosti, pričom by mal  pri svojom výpočte použiť:

1) DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/592 z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na stanovenie toho, kedy sa činnosť považuje za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti tzv. RTS 20 (pracovný názov ESMA) a

2) OPINION on ancillary activity - market size calculation, t. j.  dokument ESMA, ktorý obsahuje aj údaje o veľkosti trhu EÚ v jednotlivých triedach komoditných derivátov. 

Je možné využiť tiež webovú stránku Questions & Answers of ESMA, ktorá sa priebežne aktualizuje.

Oznámenie sa doručuje NBS v písomnej forme a obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe.

Oznámenie uplatnenia AA výnimky [.docx, 25.8 kB]

Podpísané oznámenie je možné posielať vo voľnom formáte do 3. januára 2018 a od roku 2019 každoročne do 1. apríla, na adresu:

Národná banka Slovenska
Útvar dohľadu nad finančným trhom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava