Crowdfunding

Crowdfunding  je alternatívnou formou financovania podnikateľských subjektov, predovšetkým startupov a malých a stredných podnikov.  Ide o relatívne nový spôsob spájania dopytu a ponuky finančných prostriedkov, pri ktorom poskytovateľ crowdfundingových služieb, bez toho, aby preberal riziko, prevádzkuje digitálnu platformu otvorenú verejnosti s cieľom spárovať potenciálnych investorov alebo veriteľov s podnikmi, ktoré sa snažia získať finančné prostriedky, alebo uľahčiť ich spárovanie.

Regulačný rámec, ktorý v Európskej únii upravuje crowdfunding, tvorí nariadenie o crowdfundingu, ktoré sa uplatňuje od 10. 11. 2021, a súbor regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov (tzv. Level 2 legislatíva), ktorých prijatie a zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ sa očakáva v blízkej budúcnosti.

V súčasnosti je na webovom sídle orgánu ESMA zverejnený návrh Level 2 legislatívy vo forme záverečnej správy.

Typmi crowdfundingu, ktoré nariadenie o crowdfundingu reguluje, sú:

  • crowdlending (uľahčovanie poskytovania pôžičiek) a
  • crowdinvesting (uľahčovanie financovania prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov a tzv. prijatých nástrojov na účely crowdfundingu).

Poskytovanie crowdfundingových služieb zahŕňa v zmysle nariadenia o crowdfudningu tri typy aktérov, ktorými sú:

  • vlastník projektu, ktorý navrhuje podnikateľský projekt s celkovou protihodnotou nižšou ako 5 mil. eur, ktorý sa má financovať; v tejto súvislosti je v podmienkach SR potrebné zohľadniť čl. 49 nariadenia o crowdfundingu,
  • investorov, ktorí navrhovaný podnikateľský projekt financujú,
  • poskytovateľ crowdfundingových služieb, ktorý prevádzkuje digitálnu platformu.

Poskytovať crowdfundingové služby podľa nariadenia o crowdfundingu je oprávnený len licencovaný subjekt. V podmienkach SR udeľuje povolenie na poskytovanie crowdfundingových služieb Národná banka Slovenska.

Z pôsobnosti tohto nariadenia  sú vylúčené tzv. P2P (peer-to-peer) crowdfundingové platformy, ktoré sú zamerané na sprostredkovávanie spotrebiteľských pôžičiek medzi spotrebiteľmi navzájom.