Index používaný ako referenčná hodnota

Čo je index používaný ako referenčná hodnota?
Index je v zmysle článku 3, bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/ES a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len "nariadenie o referenčných hodnotách") akékoľvek číslo, ktoré je:
a/ publikované alebo zverejnené,
b/ pravidelne určované:
   i/ vcelku alebo čiastočne, pomocou vzorca alebo akejkoľvek inej metódy výpočtu alebo pomocou posúdenia a
   ii/ na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadu cien, skutočných alebo odhadovaných úrokových sadzieb, kotácií alebo záväzných kotácií alebo iných hodnôt či prieskumov.

Referenčnou hodnotou v zmysle článku 3, bodu 3 nariadenia o referenčných hodnotách  je akýkoľvek index, s odkazom na ktorý je určená splatná suma v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy alebo hodnota finančného nástroja, alebo index použitý na meranie výkonnosti investičného fondu s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo vymedziť pridelenie aktív z portfólia či vypočítať poplatky s výkonnosťou.

Koho sa týka nariadenie o referenčných hodnotách?
Nariadenie o referenčných hodnotách sa týka v zmysle článku 2 správcov, prispievateľov, predkladateľov a ostatných osôb, ktoré indexy používané ako referenčné hodnoty poskytujú, používajú alebo prispievajú vstupnými údajmi do referenčných hodnôt. Nariadenie o referenčných hodnotách určuje povinnosti správcu v súvislosti s jeho povolením alebo registráciou. 

Správcovia referenčných hodnôt
Správcom referenčnej hodnoty je v zmysle článku 3, bodu 6 nariadenia o referenčných hodnotách fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vplyv na poskytovanie referenčnej hodnoty. Nariadenie o referenčných hodnotách určuje kritéria týkajúce sa správy, riadenia a kontroly činnosti správcu ako aj riadenia konfliktu záujmov. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle konať ako správca požiada príslušný orgán (v podmienkach Slovenskej republiky Národnú banku Slovenska) o povolenie alebo registráciu.
Nariadenie o referenčných hodnotách upravuje aj uznávanie správcov so sídlom v tretej krajine a schválenie referenčných hodnôt poskytovaných v tretej krajine.

Prispievatelia
Prispievateľmi sú v zmysle článku 3, bodu 9 nariadenia o referenčných hodnotách  fyzické alebo právnické osoby, ktoré prispievajú správcovi referenčnej hodnoty vstupnými údajmi v súvislosti s určením referenčnej hodnoty. Prispievanie vstupnými údajmi je poskytovanie akýchkoľvek vstupných údajov, ktoré nie sú jednoducho dostupné správcovi referenčnej hodnoty. Vstupnými údajmi sú údaje týkajúce sa hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadu cien, kotácií, záväzných kotácií alebo iných hodnôt použitých správcom referenčnej hodnoty na určenie referenčnej hodnoty. 

Predkladateľ
Predkladateľom je podľa článku 3, bodu 11 nariadenia o referenčných hodnotách fyzická osoba zamestnaná prispievateľom na účely prispievania vstupnými údajmi správcovi referenčnej hodnoty.

Druhy indexov používaných ako referenčné hodnoty
V závislosti od celkovej hodnoty, ktorú tvoria finančné nástroje, finančné zmluvy alebo hodnota investičných fondov, ktoré odkazujú priamo na referenčnú hodnotu alebo odkazujú na referenčnú hodnotu nepriamo, a to v kombinácii referenčných hodnôt, nariadenie o referenčných hodnotách vymedzuje tri kategórie referenčných hodnôt, ktorý mi sú:
a/ kritické,
b/ významné a
c/ nevýznamné referenčné hodnoty.

Q&A on the Benchmarks Regulation (BMR)