Upozornenie - posun termínov predloženia výkazov pre poisťovne

Vzhľadom na možné problémy so zaslaním výkazov na účely dohľadu z dôvodu šírenia sa koronavírusu SARS2-COVID19, EIOPA vydal odporúčanie o posune termínu predloženia výkazov, ktorého pôvodné znenie je dostupné na webovej stránke EIOPA.

V tejto súvislosti Národná banka Slovenska oznamuje, že ročné výkazy predkladané poisťovňami k  31. 12. 2019 je možné zaslať s oneskorením o 4 týždne (t. j. 5. mája 2020 a nie 7. apríla 2020) od legislatívne ustanovených termínov vykazovania, s výnimkou výkazov, pre ktoré EIOPA povoľuje oneskorenie o 8 týždňov od legislatívne ustanoveného termínu vykazovania.

Ak poisťovňa nie je schopná poslať kompletnú sadu výkazov s oneskorením o 4 týždne, Národnej banke Slovenska pošle len prvú sadu výkazov (t. j. výkazy vymenované v bode 10 EIOPA odporúčaní, pri ktorých EIOPA odporúča zaslanie s 2 týždňovým oneskorením predloženia) a následne o 8 týždňov pošle úplnú sadu výkazov.

Národná banka Slovenska oznamuje, že štvrťročné výkazy predkladané poisťovňami k 31. 3. 2020 je možné zaslať s oneskorením 1 týždeň (t. j. 12. mája 2020), s výnimkou výkazu o  derivátových transakciách, ktorý je možné zaslať s oneskorením o 4 týždne.

Národná banka Slovenska oznamuje, že Správu o solventnosti a finančnom stave (SFCR) zverejňovanú poisťovňami k 31. 12. 2019 je možné zverejniť s oneskorením 8 týždňov od legislatívne ustanovených termínov zverejňovania, s výnimkou výkazov uvedených v bode 22 EIOPA odporúčania, ktoré je možné zverejniť s oneskorením 2 týždne od legislatívne ustanovených termínov zverejňovania.

Národná banka Slovenska oznamuje, že ak poisťovňa Pravidelnú správu orgánom dohľadu (RSR), ktorá sa predkladá každé tri roky, predkladá v roku 2020, tak rovnako sa aj na predloženie tejto správy vzťahuje posun termínu predloženia o 8 týždňov.

Národná banka Slovenska oznamuje, že posunutie termínov na predloženie výkazov sa vzťahuje aj na národné výkazy predkladané podľa opatrenia NBS č.1/2016, a to v prípade ročných výkazov predkladaných k 31.12.1029 sa termín predloženia posúva o 4 týždne, okrem výkazov uvedených v § 1 písm. i) a j), ktoré je možné predložiť s oneskorením o 8 týždňov. V prípade štvrťročných výkazov predkladaných k 31.3.2020 sa termín predloženia posúva o 1 týždeň.