PAD - porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet

Informácia o porovnateľnosti poplatkov za služby viazané na platobný účet

Na základe ustanovenia § 44a ods. 2 zákona v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o platobných službách) Národná banka Slovenska je povinná zverejňovať informácie umožňujúce porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet poskytovateľov platobných služieb1).

Cieľom zverejňovaného zoznamu služieb viazaných na platobný účet poskytovateľov platobných služieb je poskytovanie informácií spotrebiteľovi o poplatkoch za služby viazané na platobný účet  presným, jasným a porovnateľným spôsobom.

Tu uvedený zoznam služieb viazaných na platobný účet poskytovateľov platobných služieb je vypracovaný v súlade so štandardizovanou terminológiu upravujúcou služby viazané na platobný účet podľa osobitného predpisu2) :

a) Vedenie účtu - Platobné účty v eurách a v cudzej mene,

b) Poskytnutie debetnej karty - Debetné platobné karty, a to

1. Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej,
2. Vydanie/obnova platobnej karty embosovanej,
3. Znovuvydanie platobnej karty neembosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie),
4. Znovuvydanie platobnej karty embosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie),
5. Zmena zmluvných podmienok,
6. Zrušenie platobnej karty,
7. Blokácia platobnej karty,
8. Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte,
9. Zmena limitu na karte,

c) Prečerpanie - Povolené prečerpanie platobného účtu, a to

1. Zriadenie služby povoleného prečerpania,
2. Poskytovanie služby povoleného prečerpania,
3. Zrušenie služby povoleného prečerpania,
4. Zaslanie upomienky,

d) Úhrada -  Jednorázový platobný príkaz na úhradu/ SEPA úhradu, a to

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

e) Trvalý príkaz - Zriadenie trvalého príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom, a to

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

f) Inkaso - Jednorázový platobný príkaz na inkaso/SEPA inkaso, a to

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

g) Výber hotovosti - Výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu  u príslušného poskytovateľa platobných služieb v obchodnom mieste, a to

1. Príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Iného poskytovateľa platobných služieb v rámci SR.

Národná banka Slovenska je zároveň povinná zverejniť kritériá, na základe ktorých sa poplatky za služby viazané na platobný účet poskytovateľa platobných služieb porovnávajú; ide o tieto kritériá:

a) výška poplatku od najnižšieho po najvyšší poplatok za službu u jednotlivého poskytovateľa platobných služieb (všeobecne),

b) výška najnižšieho poplatku za tri rovnaké služby u jednotlivých poskytovateľov platobných služieb (najnižšia výška poplatku za tri konkrétne služby),

c) výška najnižšieho poplatku za tri najpoužívanejšie služby poskytovateľa platobných služieb (vedenie účtu, poskytnutie debetnej karty a trvalý príkaz).

Prehľad informácii umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet poskytovateľa platobných služieb je možné nájsť na tu uvedenom odkazezoznam služieb viazaných na platobný účet".

V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona o platobných službách je poskytovateľ platobných služieb povinný predkladať Národnej banke Slovenska informácie o poskytovaných službách viazaných na platobný účet a poplatkoch za tieto služby na účely § 44a; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Štátna pokladnica.

V ustanovení § 38 ods. 3 zákona o platobných službách sa uvádzajú informácie, ktoré musí obsahovať dokument s informáciami o poplatkoch za služby viazané na platobný účet. Poskytovateľ platobných služieb je povinný dokument s informáciami o poplatkoch vypracúvať v súlade s osobitným predpisom3).

Výpis poplatkov musí obsahovať údaje podľa § 44b ods. 3 zákona o platobných službách. Poskytovateľ platobných služieb je povinný výpis poplatkov vypracúvať v súlade s osobitným predpisom4).

 


 

1) Ide o poskytovateľa platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a),b) d) g) zákona o platobných službách.

2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet.

3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/34 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie dokumentu s informáciami o poplatkoch a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ.

4) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/33 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie výpisu poplatkov a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ.