Oznamovanie určeného ústredného kontaktného miesta

Informácia k oznamovaniu určeného ústredného kontaktného miesta

Na základe ustanovení § 79 ods. 13 v spojení s ods. 12 a § 86 ods. 27 zákona o zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o platobných službách) sú platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí, ktorých ústredie a nachádza v inom členskom štáte a ktoré poskytujú platobné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom agentov platobných služieb (ďalej len „platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí"), povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu[1]).

Ústredné kontaktné miesto bude slúžiť na zabezpečenie komunikácie a oznamovanie informácií o dodržiavaní zákona o platobných službách (druhej časti - platobné služby § 3 až 44 a § 44g, šiestej časti - ochrana údajov § 88 až 88a a siedmej časti § 89 až 95 toho zákona) ako aj na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.

Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí sú povinné podľa článku 1 osobitného predpisu1) určiť ústredné kontaktné miesto, ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 1 podľa osobitného predpisu1).

Ak je splnená niektorá z podmienok podľa článku 1 osobitného predpisu1), platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí je povinná do tridsiatich dní od vzniku takejto podmienky oznámiť Národnej banke Slovenska ústredné kontaktné miesto.

Národná banka Slovenska prijíma iba informácie podané písomne. Vašu informáciu odporúčame podať spolu s  dokumentmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti (napríklad: zmluvy s agentmi platobných služieb a pod).

Spôsob doručenia informácie:

elektronicky - pri podaní informácie je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať písomné doklady a následne odoslať na  e-mailovú adresu: ccp@nbs.sk,

poštou -  pri podaní informácie prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:

 

Národná banka Slovenska

Odbor finančných technológií a inovácií

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1423&from=EN