Oznamovanie odmietnutia prístupu k platobnému účtu

Oznámenie o odmietnutí prístupu k platobnému účtu

Na základe ustanovenia § 28 ods. 5 a 7 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o platobných službách) Národná banka Slovenska  zavádza postup oznamovania o odmietnutí prístupu k platobnému účtu.

Nahlasujúca osoba (t. j. poskytovateľ platobných služieb platiteľa) môže podať oznámenie prostredníctvom osobitných komunikačných prostriedkov Národnej banky Slovenska. Osobitné komunikačné prostriedky sú oddelené od bežných komunikačných prostriedkov Národnej banky Slovenska, sú bezpečné, zaručujú dôvernosť údajov a sú zriadené tak, aby bránili v prístupe neoprávnených osôb.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o platobných službách poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, môže poskytovateľovi služieb informovania o platobnom účte alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb odmietnuť prístup k platobnému účtu z  objektívnych a preukázateľných dôvodov týkajúcich sa neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k platobnému účtu zo strany poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb, vrátane neautorizovaného podnetu alebo podvodného podnetu na vykonanie platobnej operácie, pričom poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet v dohodnutej podobe, informuje platiteľa o odmietnutí prístupu k platobnému účtu vrátane dôvodov odmietnutia.

Podľa § 28 ods. 6 zákona o platobných službách je nahlasujúca osoba povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o neautorizovanom alebo podvodnom konaní prostredníctvom oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu.

Oznámením o odmietnutí prístupu k platobnému účtu sa rozumie oznámenie, ktoré sa týka neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k platobnému účtu zo strany poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb, vrátane neautorizovaného podnetu alebo podvodného podnetu na vykonanie platobnej operácie, ktoré má byť predložené Národnej banke Slovenska nahlasujúcou osobou.

Oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu by mali byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by mala byť v momente podania oznámenia presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácií.

Oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu bude nahlasujúca osoba podávať v  elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu bude nahladujúca osoba vypĺňať Vzor podania oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu. V prípade, že nahlasujúca osoba bude k oznámeniu o odmietnutí prístupu k platobnému účtu v ŠZP pripájať aj prílohy, bude ich predkladať ako súbory zip.