Oznamovanie dôvodných podozrení na podvodné konanie

Na základe ustanovenia § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o platobných službách) Národná banka Slovenska  zavádza postup oznamovania dôvodných podozrení o tom, že platiteľ konal podvodným spôsobom.

Nahlasujúca osoba (t. j. poskytovateľ platobných služieb platiteľa) môže podať oznámenie prostredníctvom osobitných komunikačných prostriedkov Národnej banky Slovenska. Osobitné komunikačné prostriedky sú oddelené od bežných komunikačných prostriedkov Národnej banky Slovenska, sú bezpečné, zaručujú dôvernosť údajov a sú zriadené tak, aby bránili v prístupe neoprávnených osôb.

Ak má nahlasujúca osoba dôvodné podozrenie, že platiteľ konal podvodným spôsobom, je povinná tieto dôvody bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.

Oznámením o dôvodnom podozrení na podvodné konanie sa rozumie oznámenie  týkajúce sa skutočného podvodného konania alebo možného dôvodného podozrenia na podvodné konanie zo strany platiteľa, ktoré má byť predložené Národnej banke Slovenska nahlasujúcou osobou.

Oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie by mali byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by mala byť v momente podania oznámenia presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácii.

Oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie bude nahlasujúca osoba podávať v  elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie bude nahladujúca osoba vypĺňať Vzor podania oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie.

V prípade, že nahlasujúca osoba bude k oznámeniu o dôvodnom podozrení v ŠZP pripájať aj prílohy, bude ich predkladať ako súbory zip.