Výmaz podriadených subjektov

V súvislosti s novelou zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákon č. 186/2009 Z. z.), ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. februára 2018, došlo k zmenám súvisiacim so zrušením zápisu podriadených finančných agentov v registri.

1. Ukončenie zmluvy medzi navrhovateľom a podriadeným subjektom už nie je titulom na zrušenie zápisu v registri. Z tohto dôvodu NBS už neumožňuje v návrhu na výmaz špecificky určiť dátum ukončenia činnosti podriadeného subjektu a zároveň ho ani neumožňuje spätne alebo dodatočne určiť. NBS postupuje striktne podľa ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z., podľa ktorého NBS zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri v lehote do 15 dní od prijatia úplného návrhu na zrušenie zápisu. Z uvedeného teda vyplýva, že nie je možné presne stanoviť deň, kedy daný finančný agent bude z registra vymazaný.

Podľa ustanovenia § 16 ods. 10 zákona č. 186/2009 Z. z. oprávnenie  viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniká dňom zrušenia zápisu v registri.

2. Možnosť podriadeného subjektu požiadať NBS o výmaz z registra v prípade, že tak nespravil navrhovateľ na základe žiadosti podriadeného subjektu. Je však navrhovateľovou povinnosťou, ak navrhovateľa o podanie návrhu zrušenie zápisu požiadal viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, podať návrh na zrušenie zápisu týchto osôb do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Porušenie tejto povinnosti môže byť z tohto dôvodu vnímané ako porušenie zákona č. 186/2009 Z. z., z ktorého môžu plynúť dôvody pre sankčný postih zo strany NBS.