Oznamovacie a informačné povinnosti

Oznamovacie a informačné povinnosti voči NBS vyplývajúce zo zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 186/2009 Z. z.") majú:

 1. samostatní finanční agenti
 2. finanční poradcovia
 3. poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania
 4. finančná inštitúcia

Ide o informácie zasielané pravidelne, ako aj o informácie, ktoré je potrebné NBS oznámiť pri vzniku určitých skutočností.

V záujme efektívnej komunikácie sa niektoré z týchto informácií Národnej banke Slovenska zasielajú elektronicky, a to prostredníctvom internetovej aplikácie.
Prístup do internetovej aplikácie je dohliadaným subjektom umožnený prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla.
Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia, ktorým je udelené povolenie na výkon činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z., získajú prihlasovacie meno a heslo spolu s rozhodnutím o udelení povolenia na výkon činnosti.

A. Informácie zasielané periodicky

Povinné osoby a termíny predloženia jednotlivých informácií sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

výkaz

povinná osoba

termín predloženia informácie

ustanovenie zákona

vykonávacie predpisy

vzor výkazu

Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania

samostatný finančný agent

do dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka

§ 36 ods. 8

Opatrenie NBS č. 16/2018

XSLX

Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva

finančný poradca

do dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka

§ 36 ods. 8

Opatrenie NBS č. 16/2018

XSLX

Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania

samostatný finančný agent

do troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka

§ 36 ods. 8

Opatrenie NBS č. 16/2018

XSLX

Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva

finančný poradca

do troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka

§ 36 ods. 8

Opatrenie NBS č. 16/2018

XSLX

B. Informácie zasielané ad hoc

 1. Informácia o zmene skutočností, na základe ktorých bolo udelené povolenie na výkon činnosti (§ 18 ods. 12) - predkladá sa písomne s výnimkou zmeny v organizačnej pripravenosti

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný informovať NBS, a to o:

a. zmene obchodného mena, sídla, právnej formy, ak subjekt je právnickou osobou
b. zmene členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu, ak subjekt je právnickou osobou, vrátane dokladov preukazujúcich dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť
c. zmene údajov (napr. zmena priezviska alebo trvalého bydliska) členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu
d. zmene mena, priezviska, trvalého pobytu, miesta podnikania, ak subjekt je fyzickou osobou
e. zmene odborného garanta vrátane dokladov preukazujúcich dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť
f. strate dôveryhodnosti

 • každého člena štatutárneho orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou, resp. o nedôveryhodnosti subjektu, ktorý je fyzickou osobou
 • každého člena dozorného orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou
 • odborného garanta.

V prípade straty dôveryhodnosti člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo odborného garanta je potrebné nahradiť takúto osobu bez zbytočného odkladu osobou dôveryhodnou podľa zákona.
V prípade straty dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je samostatným finančným agentom, resp. poradcom, takáto osoba nie je oprávnená ďalej vykonávať finančné sprostredkovanie.
Upozorňujeme, že požadovaná odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť samostatného finančného agenta, resp. členov štatutárneho orgánu, odborného garanta a zamestnancov samostatného finančného agenta musí byť splnená nepretržite počas výkonu činnosti.

g. zmene zloženia skupiny s úzkymi väzbami
h. zmene organizačnej pripravenosti - predkladá sa elektronicky prostredníctvom webového sídla https://regfap.nbs.sk

V prípade zmeny znenia vnútorných predpisov, ktoré boli predložené ako súčasť žiadosti o udelenie povolenia je potrebné zaslať ich aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.
Je potrebné zaslať informácie o zmene v organizačnej štruktúry subjektu, ktorý je právnickou osobou. Predkladá sa aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.

 1. Informácia o zápise do obchodného registra (§ 18 ods. 18 zákona č. 186/2009 Z. z.) - predkladá sa písomne

Samostatný finančný agent a finančný poradca, ktorý je právnickou osobou, je povinný informovať NBS o zápise povolenej činnosti spolu s uvedením príslušných podregistrov do obchodného registra.

 1. Informácia o vzniku skutočností smerujúcich k zániku povolenia (§ 19 ods. 2) - predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca s trvalým pobytom alebo so sídlo na území Slovenskej republiky povinný informovať NBS o:

a. zrušení samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou
b. vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky povinný informovať NBS o:

a. ukončení činnosti na území ich trvalého bydliska alebo sídla
b. vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 1. Informácia o zmene skutočností, na základe ktorých bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania (§ 22a ods. 13) - predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania povinný písomne informovať NBS o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ktoré sú posudzované v návrhu na zápis do registra poskytovateľov a to spolu s dokladom preukazujúcim zmenenú skutočnosť.

 1. Informácia o poistení zodpovednosti za škodu (§ 30 ods. 4) - predkladá sa elektronicky a písomne

Informácia o poistení zodpovednosti za škodu, ktoré je uzavreté podľa § 30 ods. 2 a 3, sa predkladá elektronicky prostredníctvom webového sídla https://regfap.nbs.sk do 15 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy.
Kópiu poistnej zmluvy spolu s dokladom o uhradení poistného je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný predložiť písomne Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa jej uzavretia.

 1. Informácia o zmluvách samostatného finančného agenta s finančnou inštitúciou (§ 36 ods. 7) - predkladá sa elektronicky

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent povinný informovať NBS o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy s finančnou inštitúciou podľa § 7 prostredníctvom webového sídla https://regfap.nbs.sk.

Pokiaľ sa jedná o zmenu existujúcej zmluvy medzi samostatným finančným agentom a finančnou inštitúciou, táto skutočnosť sa NBS neoznamuje. Informačná povinnosť sa týka vzniku a zániku zmluvného vzťahu medzi samostatným finančným agentom a finančnou inštitúciou.

 1. Informácia o odbornom garantovi finančnej inštitúcie (§ 36 ods. 10) - predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je finančná inštitúcia povinná NBS oznámiť zmenu odborného garanta spolu s vyhlásením o splnení podmienok odbornej spôsobilosti nového odborného garanta.