Všeobecné informácie o registri

Vedenie registra a evidované osoby

Národná banka Slovenska od 1. januára 2010 vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej len „register") podľa zákona č. 186/2009 Z. z.  o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."). Register a jeho vedenie upravuje druhá časť (§§ 13 až 17) zákona č. 186/2009 Z. z.

Národná banka Slovenska vedie register prostredníctvom internetovej aplikácie.

V registri sú evidované všetky osoby oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie alebo poskytovať finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky, a to pre každý sektor, v ktorom sú tieto osoby oprávnené vykonávať činnosť.

Osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo, ktoré sa v registroch vedených Národnou bankou Slovenska podľa doterajších predpisov nenachádzajú, sú do registra zapisované na základe týchto skutočností:

  • samostatný finančný agent, finančný poradca - právoplatné rozhodnutie o udelení povolenia na výkon činnosti,
  • viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent - návrh na zápis do registra, ktorý za neho podáva navrhovateľ,
  • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia - notifikácia jeho domovského orgánu dohľadu Národnej banke Slovenska.

Navrhovatelia a aktívny prístup do registra

Navrhovateľ je osoba, ktorá má na základe znenia zákona č. 186/2009 Z. z. povinnosť nahlásiť do registra svoje podriadené subjekty. Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta je finančná inštitúcia, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu, navrhovateľom na zápis podriadeného finančného agenta je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu. Navrhovateľom na zápis viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona, s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu.

Aktívny prístup do registra je navrhovateľom umožnený prostredníctvom https://regfap.nbs.sk/user  s použitím prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla prideleného Národnou bankou Slovenska.

Finančné inštitúcie, ktoré majú záujem využívať podriadené subjekty, o pridelenie prístupových práv požiadajú.

Samostatným finančným agentom sú prístupové práva do registra pridelené automaticky po splnení podmienok pre výkon činnosti prostredníctvom poriadených finančných agentov.

Pridelené prihlasovacie meno a heslo navrhovateľ používa na predkladanie každého návrhu na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu v registri. Pridelené heslo odporúčame zmeniť ihneď po prvom prihlásení do registra.

Návrhy na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu v registri je možné predkladať len prostredníctvom internetovej aplikácie. Návrhy podané iným spôsobom Národná banka Slovenska neakceptuje.

Navrhovateľom dávame do pozornosti Návod na obsluhu registra, ktorý po prihlásení sa do internetovej aplikácie nájdete v časti „Doplňujúce informácie". Na tomto mieste sa okrem iného nachádza podrobný postup pre vytváranie a predkladanie návrhov do registra.