Informačné povinnosti

Informačné povinnosti voči NBS vyplývajúce zo zákona č. 186/2009 Z. z. majú samostatní finanční agenti, finanční poradcoviafinančné inštitúcie využívajúce viazaných finančných agentov alebo viazaných investičných agentov.

Ide o informácie zasielané pravidelne, ako aj o informácie, ktoré je potrebné NBS oznámiť pri vzniku určitých skutočností.

V záujme efektívnej komunikácie sa niektoré z týchto informácií Národnej banke Slovenska zasielajú elektronicky, a to prostredníctvom internetovej aplikácie.

Prístup do internetovej aplikácie je subjektom umožnený prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla.

Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia, ktorým je udelené povolenie na výkon činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z., získajú prihlasovacie meno a heslo spolu s rozhodnutím o udelení povolenia na výkon činnosti.

Finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú informačné povinnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z., o pridelenie prihlasovacieho mena požiadajú.

Prístup do internetovej aplikácie je umožnený prostredníctvom rovnakého prihlasovacieho mena a hesla, aké samostatný finančný agent a finančná inštitúcia používa na prihlasovanie sa do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.

 

A. Informácie zasielané periodicky

Povinné osoby a termíny predloženia jednotlivých informácií sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

druh informácie

povinná osoba

termín predloženia informácie

ustanovenie zákona

Správa vedúceho zamestnanca o plnení povinností kontroly nad podriadenými subjektmi

vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta*

finančná inštitúcia

30 dní po skončení kalendárneho roka

§ 29 ods. 6

Správa vedúceho zamestnanca o vykonávaní funkcie vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta/finančného poradcu

vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta/finančného poradcu, resp. samostatný finančný agent - fyzická osoba/finančný poradca - fyzická osoba

do 31. marca kalendárneho roka

§ 36 ods. 9

Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania/poradenstva

samostatný finančný agent

finančný poradca

do 31. marca kalendárneho roka

§ 36 ods. 8

* samostatný finančný agent, ktorý počas roka, za ktorý sa správa predkladá, mal uzatvorenú zmluvu podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. najmenej s jedným podriadeným finančným agentom

Vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta a vedúci zamestnanec finančného poradcu sú povinní predkladať správu vedúceho zamestnanca o plnení povinností kontroly nad podriadenými subjektmi (§ 29 ods. 6) a správu vedúceho zamestnanca o vykonávaní funkcie vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta/finančného poradcu (§ 36 ods. 9) aj v prípade, ak nevykonávajú finančné sprostredkovanie/finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov.

Všetky informácie sa predkladajú elektronicky prostredníctvom aplikácie. Obsah jednotlivých informácií je jej súčasťou.


B. Informácie zasielané ad hoc

 1. Informácia o zmene skutočností, na základe ktorých bolo udelené povolenie na výkon činnosti (§ 18 ods. 12) - predkladá sa písomne s výnimkou zmeny v organizačnej pripravenosti

  Bez zbytočného odkladu je subjekt povinný informovať NBS, a to o:
  1. zmene obchodného mena, sídla, právnej formy, ak subjekt je právnickou osobou
  2. zmene členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu, ak subjekt je právnickou osobou
  3. zmene mena, priezviska, trvalého pobytu, miesta podnikania, ak subjekt je fyzickou osobou
  4. zmene vedúceho zamestnanca
  5. strate dôveryhodnosti
   1. každého člena štatutárneho orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou, resp. o nedôveryhodnosti subjektu, ktorý je fyzickou osobou
   2. každého člena dozorného orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou
   3. vedúceho zamestnanca.


   V prípade straty dôveryhodnosti člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo vedúceho zamestnanca je potrebné nahradiť takúto osobu bez zbytočného odkladu osobou dôveryhodnou podľa zákona.
   V prípade straty dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je samostatným finančným agentom, resp. poradcom, takáto osoba nie je oprávnená ďalej vykonávať finančné sprostredkovanie.

   Upozorňujeme, že požadovaná odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť samostatného finančného agenta, resp. členov štatutárneho orgánu a zamestnancov samostatného finančného agenta musí byť splnená nepretržite počas výkonu činnosti.

  6. zmene zloženia skupiny s úzkymi väzbami
   Ak dôjde k zmene zloženia skupiny s úzkymi väzbami, ktorú samostatný finančný agent predkladal NBS ako súčasť žiadosti o povolenie, je potrebné informovať NBS o aktuálnom stave bez zbytočného odkladu.
  7. zmene organizačnej pripravenosti - predkladá sa elektronicky
   V prípade zmeny znenia tých vnútorných predpisov, resp. ich doplnení, ktoré samostatný finančný agent predkladal ako súčasť žiadosti o udelenie povolenia je potrebné NBS zaslať ich aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.

  NBS je tiež potrebné informovať o zmene v organizačnej štruktúre subjektu, ktorý je právnickou osobou. Predkladá sa aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.

 2. Informácia o podaní návrhu na zápis do obchodného registra (§ 19 ods. 2) - predkladá sa elektronicky


  Do troch mesiacov odo dňa udelenia povolenia
  je subjekt povinný podať návrh na zápis finančného sprostredkovania do obchodného registra. Do siedmich dní odo dňa jeho podania preukazuje toto podanie NBS.

  Povinnosť sa vzťahuje len na tie osoby, ktorým povinnosť zápisu do obchodného registra vyplýva zo znenia iných zákonov (napr. Obchodný zákonník).

   
  Upozornenie: V súlade s § 18 ods. 12 zákona č. 186/2009 Z. z. sú samostatný finančný agent a finančný poradca povinní bez zbytočného odkladu po zápise finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva do obchodného registra zaslať Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra písomnou formou.

   Viac o spôsobe zápisu finančného sprostredkovania/poradenstva do obchodného registra

 3. Informácia o poistení zodpovednosti za škodu (§ 30 ods. 4) - predkladá sa elektronicky


  Samostatný finančný agent môže začať vykonávať činnosť najskôr dňom nadobudnutia platnosti poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z., a to za podmienky dodržania ostatných zákonných požiadaviek.

  Minimálne poistné plnenie pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z výšky poistného plnenia.

  Ak ide o samostatného finančného agenta, resp. finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, resp. poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a poistné krytie musí byť najmenej 1 120 200 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 680 300 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

  Ak subjekt vykonáva činnosť vo viacerých sektoroch, poistné krytie nie je potrebné navyšovať.

  Do 15 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy je subjekt povinný predložiť jej kópiu NBS.

 4. Informácia o zmluvách samostatného finančného agenta s finančnou inštitúciou (§ 36 ods. 7) - predkladá sa elektronicky


  Bez zbytočného odkladu
  je samostatný finančný agent povinný informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy s finančnou inštitúciou podľa § 7.

  Pokiaľ sa jedná o zmenu existujúcej zmluvy medzi samostatným finančným agentom a finančnou inštitúciou, táto skutočnosť sa NBS neoznamuje. Informačná povinnosť sa týka vzniku a zániku zmluvného vzťahu medzi samostatným finančným agentom a  finančnou inštitúciou.

  NBS sa nepredkladá konkrétna zmluva, doručí sa len informácia o vzniku, resp. zániku zmluvného vzťahu.

 5. Informácia o vzniku skutočností smerujúcich k zániku povolenia (§ 19 ods. 2) - predkladá sa písomne


  Bez zbytočného odkladu je subjekt povinný informovať NBS o:

  1. zrušení samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou
  2. vyhlásení konkurzu na majetok samostatného finančného agenta alebo zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
  3. predaji podniku samostatného finančného agenta


V prípade elektronického predkladania informácie je potrebné tak urobiť prostredníctvom internetovej aplikácie.

Aktualizácia: 26. septembra  2013