• Úvod
  • Dohľad nad finančným ...

Aktuality

26.10.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - október 2016.  Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 25. októbra 2016 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %  s účinnosťou od 1. augusta 2017.

14.10.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 11. novembra 2016

7.10.2016
V dňoch od 20.9.2016 do 6.10.2016 ESMA na svojom webovom sídle zverejnila niekoľko materiálov na konzultáciu k MiFID II/MiFIR. Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations".

7.9.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 7. októbra 2016

27.7.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. júla 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - júl 2016 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017

26.5.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2016 rozhodla o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika

2.5.2016
Nová databáza subjektov finančného trhu viac

28.4.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 3. júna 2016   viac

26.4.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Apríl 2016 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %

25.4.2016
Dňa 24. marca 2016 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004. Nariadenie upravuje povinnosť predkladať, prijať a spracovať žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera elektronickými prostriedkami. Národná banka Slovenska bude pre tento účel využívať mailovú schránku verejna.ponuka[at]nbs.sk

8.4.2016
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2015 viac
 
13.1.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 5. februára 2016. viac

17.12.2015
Dňa 11.12.2015 ESMA na svojom webovom sídle zverejnila Konečnú správu - návrhy ITS k MiFID II

10.12.2015
Európska Komisia dňa 30.11.2015 zverejnila návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, ktorý bol pripravený v rámci revízie prospektovej smernice (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES)

23.11.2015
Dňa 30.9.2015 Európska komisia prijala a následne zverejnila akčný plán v súvislosti s vytváraním Únie kapitálových trhov. viac

23.11.2015
Dňa 28.9.2015 ESMA zverejnila finálne návrhy technických predpisov k MiFIDII/MiFIR, MAR, CSDR. viac

23.9. 2015
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 20. novembra 2015 viac

 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   (vložené dňa: 27. októbra 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2015    (vložené dňa: 27. októbra 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 20. novembra 2015   viac   (vložené dňa: 23. septembra 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Júl 2015   viac   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2015   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk, o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Dňa 2. júna 2015 Národná banka Slovenska zverejnila Stanovisko Národnej banky Slovenska k zachovaniu práv účastníkov doplnkových dôchodkových systémov a prevodu peňažných prostriedkov z členských štátov Európskej únie do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2014   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Apríl 2015 viac (vložené dňa: 29. apríla 2015)
 • Analýza slovenského finančného sektora za rok 2014   viac   (vložené dňa: 2. apríla 2014)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Január 2015   viac   (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa:  29. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report - Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR   (vložené dňa: 9. januára 2015)