Aktuality

 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014  v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2014   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Consultation Paper on Draft technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation (od 15. júla 2014 do 15. októbra 2014), "Consultation Paper on Draft technical standards on Market Abuse Regulation" (od 15. júla 2014 do 15. októbra 2014), "Discussion Paper on Calculation of counterparty risk by UCITS for OTC financial derivative transactions subject to clearing obligations" (od 22. júla 2014 do 22. októbra 2014), "Consultation paper on ESMA's technical advice to the European Commission on delegated acts required by the UCITS V Directive" (od 26. septembra 2014 do 24. októbra 2014), "Consultation paper on the implementing measures of the Regulations on EuSEF and EuVECA" (od 26. septembra 2014 do 10. decembra 2014), "Consultation paper on draft Implementing Technical Standards on main indices and recognised exchanges under the Capital Requirements Regulation" (od 29. septembra 2014 do 1. novembra 2014) a "Consultation paper on draft guidelines on the application of C6 and C7 of Annex I of MiFID" (od 29. septembra 2014 do 5. januára 2015).Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations".   viac   (vložené dňa: 1. októbra 2014)
 • Dňa 26. septembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil na konzultáciu dokument Consultation paper on draft RTS on prospectus related issues under the Omnibus II Directive. Príspevky k dokumentu je možné predkladať najneskôr do 19. decembra 2014.   viac   (vložené dňa 1. októbra 2014)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad finančným trhom zameranej na politiku obozretnosti na makroúrovni   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 8. decembra 2014   viac   (vložené dňa 16. septembra 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. októbra 2014   viac   (vložené dňa: 3. septembra 2014)
 • Dňa 6. júna 2014 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 18/2014) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.    (vložené dňa: 9. júla 2014)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2013   viac   (vložené dňa: 22. apríla 2014)
 • Analytické údaje finančného sektora za IV.Q.2013   viac   (vložené dňa: 28. marca 2014)
 • Upozornenie súvisiace s finančným sprostredkovaním/činnosťou finančných agentov   viac   (vložené dňa: 3. marca 2014)
 • Podkladové údaje k vývoju ponuky a dopytu na trhu úverov   viac   (vložené dňa: 19. februára 2014)
 • 12. februára 2014 vzniká ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR   viac   (vložené dňa: 12. februára 2014)
 • Dňa 7. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, ktoré sa týka rizík investovania do komplexných produktov.   viac   (vložené dňa: 10. februára 2014)
 • Dňa 29. novembra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 16/2013) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014   (vložené dňa: 6. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných Národnou bankou Slovenska v subjektoch poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o dohľade na diaľku zameranom na postup vybavovania sťažností poisťovňami   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Dňa 10. októbra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 32/2013) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  (vložené dňa: 14. októbra 2013)
 • Analýza slovenského finančného sektora za 1. polrok 2013   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2013)

Archív aktualít

Aktualizácia: 14. októbra 2014