Aktuality

 • Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, oznamuje doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   viac   (vložené dňa: 14. apríla 2014)
 • Analytické údaje finančného sektora za IV.Q.2013   viac   (vložené dňa: 28. marca 2014)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov  stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures" (od 13. februára 2014 do 14. mája 2014), "Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD)" (od 20. marca 2014 do 22. mája 2014) a "Draft Regulatory Technical Standards on major shareholdings and indicative list of financial instruments subject to notification requirements under the revised Transparency Directive" (od 21. marca 2014 do 30. mája 2014). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations".   viac   (vložené dňa: 25. marca 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku pre finančných poradcov dňa 4. apríla 2014   viac   (vložené dňa: 20. marca 2014)
 • Dňa 28. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil výzvu na možnosť uchádzať sa o pozíciu člena Group of Economic Advisers for ESMA's Committee for Economic and Markets Analysis. Termín na predkladanie žiadostí je do 25. apríla 2014.   viac   (vložené dňa: 14. marca 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 21. mája 2014   viac   (vložené dňa 7. marca 2014)
 • Upozornenie súvisiace s finančným sprostredkovaním/činnosťou finančných agentov   viac   (vložené dňa: 3. marca 2014)
 • Podkladové údaje k vývoju ponuky a dopytu na trhu úverov   viac   (vložené dňa: 19. februára 2014)
 • 12. februára 2014 vzniká ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR   viac   (vložené dňa: 12. februára 2014)
 • Dňa 7. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, ktoré sa týka rizík investovania do komplexných produktov.   viac   (vložené dňa: 10. februára 2014)
 • Dňa 29. novembra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 16/2013) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014   (vložené dňa: 6. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných Národnou bankou Slovenska v subjektoch poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o dohľade na diaľku zameranom na postup vybavovania sťažností poisťovňami   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Dňa 10. októbra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 32/2013) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  (vložené dňa: 14. októbra 2013)
 • Analýza slovenského finančného sektora za 1. polrok 2013   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2013)

Archív aktualít

Aktualizácia: 14. apríla 2014