Aktuality

 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Január 2015   viac   (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa:  29. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 21. mája 2015   viac   (vložené dňa 15. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Consultation Paper on review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR" (od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015), "Consultation paper on guidelines on asset segregation under the AIFMD" (od 1. decembra 2014 do 30. januára 2015), "Joint Committee Consultation Paper on guidelines for cross-selling practices" (od 22. decembra 2014 do 22. marca 2015) a "Discussion Paper - Share classes of UCITS" (od 23. decembra 2014 do 27. marca 2015). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations".   viac   (vložené dňa: 14. januára 2015)
 • Dňa 12. januára 2015 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil informáciu o konaní Open hearing on MiFID II/MiFIR, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2015 v Paríži. Registrovať sa možno najneskôr do 25. januára 2015, a to prostredníctvom registračného formulára Registration form for open hearing on MiFID II/MiFIR.   viac   (vložené dňa: 14. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report - Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR   (vložené dňa: 9. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil na konzultáciu dokument Consultation on MiFID II/MiFIR - part 1 and part 2. Príspevky k dokumentu je možné predkladať najneskôr do 2. marca 2015.   viac    (vložené dňa: 9. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad trhom cenných papierov určenej pre emitentov a investorov zameranej na potrebu dodržiavania článkov 8b, 8c a 8d Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (CRA)   viac   (vložené dňa: 29. októbra 2014).
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 11. novembra 2014   viac   (vložené dňa: 24. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014  v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2014   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad finančným trhom zameranej na politiku obozretnosti na makroúrovni   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. októbra 2014   viac   (vložené dňa: 3. septembra 2014)
 • Dňa 6. júna 2014 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 18/2014) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.    (vložené dňa: 9. júla 2014)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2013   viac   (vložené dňa: 22. apríla 2014)
 • Analytické údaje finančného sektora za IV.Q.2013   viac   (vložené dňa: 28. marca 2014)
 • Upozornenie súvisiace s finančným sprostredkovaním/činnosťou finančných agentov   viac   (vložené dňa: 3. marca 2014)
 • Podkladové údaje k vývoju ponuky a dopytu na trhu úverov   viac   (vložené dňa: 19. februára 2014)
 • 12. februára 2014 vzniká ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR   viac   (vložené dňa: 12. februára 2014)
 • Dňa 7. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, ktoré sa týka rizík investovania do komplexných produktov.   viac   (vložené dňa: 10. februára 2014)
 • Dňa 29. novembra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 16/2013) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014   (vložené dňa: 6. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných Národnou bankou Slovenska v subjektoch poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o dohľade na diaľku zameranom na postup vybavovania sťažností poisťovňami   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Dňa 10. októbra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 32/2013) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  (vložené dňa: 14. októbra 2013)
 • Analýza slovenského finančného sektora za 1. polrok 2013   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2013)

Archív aktualít