Aktuality

 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2014   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Apríl 2015 viac (vložené dňa: 29. apríla 2015)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Call for evidence on private and bilateral SFIs " (od 20. marca 2015 do 20. mája 2015) a "Draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits" (od 24. marca 2015 do 15. júna 2015). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations". viac (vložené dňa: 13. apríla 2015)
 • Analýza slovenského finančného sektora za rok 2014   viac   (vložené dňa: 2. apríla 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 17. apríla 2015   viac   (vložené dňa: 9. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation on the review of the Prospectus Directive.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation document - An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Január 2015   viac   (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa:  29. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 21. mája 2015   viac   (vložené dňa 15. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report - Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR   (vložené dňa: 9. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad trhom cenných papierov určenej pre emitentov a investorov zameranej na potrebu dodržiavania článkov 8b, 8c a 8d Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (CRA)   viac   (vložené dňa: 29. októbra 2014).
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014  v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2014   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad finančným trhom zameranej na politiku obozretnosti na makroúrovni   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. októbra 2014   viac   (vložené dňa: 3. septembra 2014)
 • Dňa 6. júna 2014 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 18/2014) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.    (vložené dňa: 9. júla 2014)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2013   viac   (vložené dňa: 22. apríla 2014)
 • Analytické údaje finančného sektora za IV.Q.2013   viac   (vložené dňa: 28. marca 2014)
 • Upozornenie súvisiace s finančným sprostredkovaním/činnosťou finančných agentov   viac   (vložené dňa: 3. marca 2014)
 • Podkladové údaje k vývoju ponuky a dopytu na trhu úverov   viac   (vložené dňa: 19. februára 2014)
 • 12. februára 2014 vzniká ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR   viac   (vložené dňa: 12. februára 2014)
 • Dňa 7. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, ktoré sa týka rizík investovania do komplexných produktov.   viac   (vložené dňa: 10. februára 2014)
 • Dňa 29. novembra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 16/2013) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014   (vložené dňa: 6. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných Národnou bankou Slovenska v subjektoch poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o dohľade na diaľku zameranom na postup vybavovania sťažností poisťovňami   viac   (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Dňa 10. októbra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 32/2013) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  (vložené dňa: 14. októbra 2013)
 • Analýza slovenského finančného sektora za 1. polrok 2013   viac   (vložené dňa: 19. septembra 2013)

Archív aktualít