Právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú predchádzajúci súhlas NBS na uplatnenie práva výkupu "squeeze out" (zákonná úprava od 1.1.2019)

Obchodný názov - meno osoby,
ktorá má predchádzajúci súhlas NBS na uplatnenie
práva výkupu "squeeze out"
Názov cieľovej spoločnosti,
na ktorej akcie sa právo
výkupu uplatňuje
ISIN CP1*
akcií cieľovej spoločnosti
Menovitá hodnota akcií CP1* cieľovej spoločnosti Číslo rozhodnutia NBS a dátum
udelenia predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie
práva výkupu
Protiplnenie stanovené v EUR Cenný papier CP2*, za ktorý sa vymieňaju akcie cieľovej spoločnosti. Názov/ISIN/menovitá hodnota Protiplnenie výmenný pomer cenných papierov CP1:CP2* Lehota, v ktorej možno
právo výkupu uplatniť
od - do

Achmea B.V.,  Zeist, Holandsko 

Union poisťovňa, a.s.,  Bratislava

SK1110000801 

SK1110000876 

 27,00 EUR  

NBS1-000-045-806

100-000-213-751 

28.01.2020 

 83,50 EUR

 *

 *

od 10.1.2020
do 10.04.2020

MOL Nyrt., Budapešť Maďarska republika

 SLOVNAFT, a.s., Bratislava Slovenská republika

CS0009004452

SK1120001369

SK1120005949

 33,20 EUR  

NBS1-000-040-885

100-000-187-997

3.9.2019

 85,00 EUR

 *

 *

od 19.7.2019
do 19.10.2019

Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxemburské veľkovojvodstvo 

 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 

SK1110001437 

 33,20 EUR  

NBS1-000-058-386

100-000-276-255

11.3.2021

 151,41 EUR

 *

 *

od 20.2.2021
do 20.5.2021