Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

12.7.2017
Dňa 6.7.2017 ESMA zverejnila tri konzultačné materiály súvisiace s novým prospektovým nariadením. viac

12.7.2017
ESMA dňa 7. júla 2017 zverejnila konzultačný materiál „Consultation paper on the Evaluation of the Short Selling Regulation“. Termín na predkladanie príspevkov k zverejnenému materiálu je do 4. septembra 2017. viac

10.7.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 10. júla 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - júl 2017 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % s účinnosťou od 1. augusta 2018

6.6.2017
Banková Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2017 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2017   (Zhrnutie)

6.6.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2017 rozhodla o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII  a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika 

30.5.2017
ESMA zverejnila Usmernenia k nariadeniu o zneužívaní trhu (MAR). NBS očakáva, že účastníci trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.   viac

26.4.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - apríl 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 25. apríla 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %  s účinnosťou od 1. augusta 2017.