Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

3.2.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - január 2017.  Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 31. januára 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %  s účinnosťou od 1. augusta 2017.

24.1.2017
Súhrnná informácia o najčastejších odporúčaniach Národnej banky Slovenska pre skvalitnenie obsahu správ o vlastnom posúdení rizika a solventnosti (správ ORSA) po posúdení správ predložených poisťovňami v roku 2016 

21.12.2016
Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadu na diaľku zameranom na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie

20.12.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 19. januára 2017   viac

29.11.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 22. novembra 2016 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2016