Výmena slovenských bankoviek a slovenských pamätných mincí

I. Legislatívny rámec

Národná banka Slovenska vymieňa slovenské bankovky a slovenské pamätné mince v súlade s

  • § 3, 4 a 6 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • podľa § 2 až 5 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 465/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z.
  • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

II. Všeobecné informácie

Národná banka Slovenska vymieňa slovenské bankovky a slovenské pamätné mince bezplatne prepočítané konverzným kurzom: 1 euro = 30,1260 Sk.

Obdobia výmeny:

Výmena peňažných prostriedkov sa realizuje:

alebo

  • poštou (odporúča sa cenná zásielka) na adresu ústredia, ak predkladateľ nemôže uskutočniť výmenu peňazí osobne. Príslušnú protihodnotu peňažných prostriedkov zašle Národná banka Slovenska poštou (možné iba v SR) alebo bezhotovostne pripísaním na účet banky uvedený klientom.

Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských pamätných mincí nemá predkladateľ nárok na poskytnutie zberateľských euromincí, pamätných euromincí, ani eurobankoviek alebo euromincí určitého vzoru, typu, alebo série ani euromincí s určitou národnou stranou.

Predkladateľ predloží na výmenu slovenské bankovky a slovenské pamätné mince roztriedené podľa jednotlivých nominálnych hodnôt bez obmedzenia počtu kusov.

 

III. Podmienky a doklady potrebné pre realizáciu výmeny

  • Výmena osobne v hotovosti na pokladniciach:

-  slovenské bankovky, prípadne slovenské pamätné mince,

-  originály alebo úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie.

  • Výmena poštou (odporúča sa cenná zásielka na adresu ústredia):

-  slovenské bankovky, prípadne slovenské pamätné mince,

-  úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie,

-  vyplnený príslušný výmenný lístok (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba),

-  originál písomného potvrdenia banky, že je jej klientom, alebo výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta nie starší ako tri mesiace, v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke,

-  názov banky a číslo účtu v tvare IBAN, v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke na území SR,

-  vyplnené tlačivo "Povinné údaje pre vykonanie úhrady do zahraničia", v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke mimo územia SR.