Výmena eurobankoviek a euromincí

I. Legislatívny rámec

Národná banka Slovenska vymieňa eurobankovky a euromince v súlade s:

  • § 17b a 17e zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, podľa § 3 a 4 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 11/2011 Z.z.
  • článkom 3 rozhodnutia Európskej centrálnej banky č. ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu
  • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

II. Všeobecné informácie

Národná banka Slovenska vymieňa eurobankovky a euromince jednej, resp. viacerých nominálnych hodnôt za eurobankovky a euromince iných nominálnych hodnôt takto:

  • eurobankovky -  bezplatne
  • euromince - výmena euromincí v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50 centov, 1 a 2 eurá za euromince alebo eurobankovky je spoplatnená poplatkom vo výške 1 % z hodnoty predložených euromincí (okrem 1 a 2 centových euromincí, ktoré sa vymieňajú bez poplatku), ak je predložených viac ako 100 kusov euromincí, vrátane hodnoty prvých 100 kusov euromincí.

Výmena peňažných prostriedkov sa realizuje:

alebo

  • poštou (odporúča sa cenná zásielka) na adresu ústredia, ak predkladateľ nemôže uskutočniť výmenu peňažných prostriedkov osobne. Príslušnú protihodnotu peňažných prostriedkov zašle Národná banka Slovenska poštou (možné iba v SR) alebo bezhotovostne pripísaním na účet banky uvedený klientom.

Pri výmene eurobankoviek a euromincí nemá predkladateľ nárok na poskytnutie zberateľských euromincí, pamätných euromincí, ani eurobankoviek alebo euromincí určitého vzoru, typu, alebo série vrátane euromincí s určitou národnou stranou.

Predkladateľ roztriedi eurobankovky a euromince podľa jednotlivých nominálnych hodnôt.

 

III. Podmienky a doklady potrebné pre realizáciu výmeny

  • Výmena osobne v hotovosti na pokladniciach (na počkanie alebo v dohodnutom termíne):

-  eurobankovky - bez obmedzenia počtu kusov,

-  euromince - počet predložených mincí celkovo nepresahuje 1 000 kusov,

-  originály alebo úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie,

vyhlásenie klienta, v prípade prevzatia protihodnoty v dohodnutom termíne, ak počet predložených mincí celkovo presahuje 1 000 kusov vrátane, alebo ak sa s klientom vzhľadom na prevádzkové a kapacitné možnosti výmenného miesta dohodne prevzatie protihodnoty v inom termíne aj pri celkovom počte mincí menšom ako 1 000 kusov,

-  vyplnený príslušný výmenný lístok (fyzická osoba,  fyzická osoba - podnikateľprávnická osoba), v prípade prevzatia protihodnoty v dohodnutom termíne na vyhlásenie klienta.

  • Výmena poštou (odporúča sa cenná zásielka na adresu ústredia):

-  eurobankovky a euromince -  bez obmedzenia počtu kusov,

-  úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie,

-  vyplnený príslušný výmenný lístok (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba),

-  originál písomného potvrdenia banky, že je jej klientom, alebo výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta nie starší ako tri mesiace, v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke,

-  názov banky a číslo účtu v tvare IBAN, v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke na území SR,

-  vyplnené tlačivo "Povinné údaje pre vykonanie úhrady do zahraničia", v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke mimo územia SR.