Eurové bankovky

Eurové bankovky sú vydávané v siedmich nominálnych hodnotách (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €) a sú rovnaké vo všetkých krajinách. Ich motívmi sú architektonické štýly rôznych kultúrnych epoch európskej histórie.

Všetky bankovky majú najmodernejšie ochranné prvky (stránka ECB), ktoré ich chránia proti falšovaniu. Ochranné prvky si môžete overiť pohľadom, hmatom alebo naklonením. Okrem informácií o eurových bankovkách a minciach sa oboznámite tiež so základnými pravidlami a povinnosťami pri predkladaní podozrivých, prípadne falšovaných bankoviek a mincí.

Poškodené a zničené bankovky, ktoré spĺňajú určité kritériá, vymieňa Národná banka Slovenska, banky (ak sú celé, alebo im chýba len nepatrná časť, pričom nepatrnou časťou sa rozumie časť, ktorá zmenší dĺžku alebo šírku eurobankovky o maximálne 10 mm), resp. národné centrálne banky eurozóny.

Podrobnosti nájdete v dokumentoch:

Rozhodnutie Európskej centrálne banky o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (prepracované znenie) (ECB/2013/10)

Usmernenie Eurrópskej centrálne banky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2013/11)